บทความ

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การสื่อสารเป็นกระบวนการที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเรา มันเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน วัตถุประสงค์ของการสื่อสารถือเป็นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการที่จะบรรลุผลในกระบวนการสื่อสารที่เรามีกับผู้อื่น ดังนั้น เรามาสำรวจวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่สำคัญได้แก่สามเรื่องหลัก คือการสื่อสารเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการแสดงออกหรือการสื่อสารประสบการณ์ และเพื่อการสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ องค์ประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ผู้สื่อสารเข้าใจสิ่งที่ถูกสื่อสารออกไป สารสื่อสารที่ถูกส่งไปจะต้องถูกเลือกให้เหมาะสมกับผู้รับเพื่อให้ความหมายของสารสื่อสารถูกตีความได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ การสื่อสารเพื่อการแสดงออกหรือการสื่อสารประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพในจิตใจของผู้รับสารสื่อสาร สื่อที่ถูกใช้ในกระบวนการนี้อาจเป็นคำพูด ภาพถ่าย วีดีโอ หรือสื่อที่สร้างความรู้สึกและประสบการณ์ตามที่ผู้สื่อสารต้องการ การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์อาจเป็นการสื่อสารทางภาษาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการสื่อสาร การใช้ภาษาที่เหมาะสมและสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน การสื่อสารอาจเกิดขึ้นด้วยภาษาทั้งพูดและการใช้ภาษาบอดี้

Read More »

หลักการสื่อสาร ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

หลักการสื่อสาร ในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีมีการสื่อสาร (Communication) เรียกว่าแทบจะตลอดเวลา การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีการบริการจัดการการสื่อสารให้ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสื่อสารที่ดีจะช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และการสื่อสารที่แย่จะทำให้โอกาสกลายเป็นวิกฤต ดังตัวอย่างเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมา องค์ประกอบของการสื่อสาร เช่น บริษัทส่งอาหารสื่อสารถึงประเด็นของคนขับที่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง การสื่อสารของรัฐบาลกับประชาชนในการจัดการกับวิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นต้น ทุกวันนี้ เรามีปัญหากันมากขึ้นอาจจะมาจากเราสื่อสารกันมากเกินไป หรืออาจจะสื่อสารน้อยเกินไป หรือสิ่งที่เราสื่อสารนั้นไม่เหมาะสม ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ทันกับสถานการณ์ ดังที่เราคงเคยได้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างกับคำว่า “Right Way, Right Time, and

Read More »

องค์ประกอบของการสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการสื่อสารที่มีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารเป็นไปอย่างชัดเจนและสามารถแลกเปลี่ยนความหมายได้ถูกต้อง ดังนั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารจำนวน 1,000 คำที่สำคัญ: ผู้ส่ง: บุคคลหรือกลุ่มคนที่ส่งข้อมูลหรือความคิดให้กับผู้รับในกระบวนการสื่อสาร ผู้รับ: บุคคลหรือกลุ่มคนที่รับข้อมูลหรือความคิดจากผู้ส่งในกระบวนการสื่อสาร หลักการสื่อสาร ข้อความ: ข้อมูลหรือความคิดที่จะถูกสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ อาจเป็นคำพูด ข้อความเขียน สัญญาณเสียง หรือสัญญาณทางอื่น สื่อ: ช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษาพูด หรือสื่อเห็น เช่น รูปภาพ

Read More »

การสื่อสารที่ดี

การสื่อสารที่ดี ทักษะการสื่อสารเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำทุกคนจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กร โปรเจค หรือหัวหน้าชมรมหมากรุก เพื่อให้คนในทีมเข้าใจเป้าหมายและสามารถเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ความเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารล้วนๆ การสื่อสาร องค์ประกอบ ผู้นำคนนั้นจะแตกต่างจากผู้นำคนอื่นหรือไม่ หนึ่งในนั้นก็คือการดูว่าเขาคนนั้นมีทักษะการสื่อสารอย่างไร ทักษะการสื่อสารมีความสำคัญต่อการเป็นผู้นำอย่างไร การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดี ผู้นำที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีนั้นแน่นอนว่าเขาคือผู้นำที่ทุกคนต้องการ องค์กรใดที่ผู้นำมีทักษะในการสื่อสารที่ดีนั้นคุณสามารถรับรู้ได้ หากมีสิ่งเหล่านี้ คนในทีมรับรู้ถึงความคาดหวังและความต้องการอย่างชัดเจน: การที่ผู้นำมีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องความคาดหวังและความต้องการให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ หากทำได้ ก็จะทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำและจำเป็นจริงๆ คืออะไร คนในทีมจะไม่เกิดความสงสัย: การสื่อสารมีอะไรบ้าง

Read More »

การสื่อสารมีอะไรบ้าง

การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับ​ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

Read More »

การสื่อสาร องค์ประกอบ

การสื่อสาร องค์ประกอบ การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผสู้่งสารไปยงั ผู้รับสาร โดยผ่านสื่อ ซึ่งการสื่อสารเป็นการสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดการอยู่ร่วมกนั ในสงัคม การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสาร องค์ประกอบ มี4 ประการ ได้แก่ การสื่อสาร องค์ประกอบ ผู้สงสาร(Communicator) หมายถึงผู้เริ่มต้น สร้างและส่งสารไปยังบุคคลอื่น สาร(Message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย และ

Read More »

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร ความหมาย: การสื่อสาร (communication) คือกระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งใจ (รู้ตัว) และไม่ตั้งใจ (ไม่รู้ตัว) และโดยที่แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (two-way Communication)การสื่อสารที่ดี  เช่น ครูในฐานะผู้ส่งสารพูดกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือกับทั้งห้อง เป็นการสื่อสารความคิดของครูแก่นักเรียน ขณะเดียวกันครูก็เป็นผู้รับสารที่นักเรียนส่งกลับมาในรูปของสีหน้า แววตา ท่าทาง หรือคำพูด ที่สะท้อนถึงความคิดและความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครู ผู้สื่อสารที่ดีจึงต้องเป็นทั้งผู้ส่งสารที่ดี

Read More »

หลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

หลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง ภาษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษาที่เป็นถ้อยคำ เรียกว่า “ วัจนภาษา” เป็นภาษาที่ใช้คำพูดโดยใช้เสียงที่เป็นถ้อยคำสร้างความเข้าใจกัน นอกจากนั้นยังมีตัวหนังสือที่ใช้แทนคำพูดตามหลักภาษาอีกด้วย ภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำ เรียกว่า “ อวัจนภาษา” เป็นภาษาที่ใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากคำพูดและตัวหนังสือในการสื่อสาร เช่น การพยักหน้า การโค้งคำนับ การสบตา การแสดงออกบนใบหน้าที่แสดงออกถึงความเต็มใจและไม่เต็มใจ อวัจนภาษาจึงมีความสำคัญเพื่อให้วัจนภาษามีความชัดเจนสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Read More »

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายของการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการ สื่อสาร หลักในการสื่อสาร วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร ปัจจัยที่ช่วยให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จ จุดประสงค์การเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร บอกความหมายของการสื่อสารได้ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร บรรยายความสำคัญของการสื่อสารได้ จำแนกองค์ประกอบและประเภทของการสื่อสารได้ ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ วิเคราะห์อุปสรรคและแก้ปัญหาในการสื่อสารได้ ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม

Read More »