วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การสื่อสารเป็นกระบวนการที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเรา มันเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน วัตถุประสงค์ของการสื่อสารถือเป็นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการที่จะบรรลุผลในกระบวนการสื่อสารที่เรามีกับผู้อื่น ดังนั้น เรามาสำรวจวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่สำคัญได้แก่สามเรื่องหลัก คือการสื่อสารเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการแสดงออกหรือการสื่อสารประสบการณ์ และเพื่อการสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ องค์ประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ผู้สื่อสารเข้าใจสิ่งที่ถูกสื่อสารออกไป สารสื่อสารที่ถูกส่งไปจะต้องถูกเลือกให้เหมาะสมกับผู้รับเพื่อให้ความหมายของสารสื่อสารถูกตีความได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ การสื่อสารเพื่อการแสดงออกหรือการสื่อสารประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพในจิตใจของผู้รับสารสื่อสาร สื่อที่ถูกใช้ในกระบวนการนี้อาจเป็นคำพูด ภาพถ่าย วีดีโอ หรือสื่อที่สร้างความรู้สึกและประสบการณ์ตามที่ผู้สื่อสารต้องการ การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์อาจเป็นการสื่อสารทางภาษาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการสื่อสาร การใช้ภาษาที่เหมาะสมและสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน การสื่อสารอาจเกิดขึ้นด้วยภาษาทั้งพูดและการใช้ภาษาบอดี้ เช่น ภาษามือหรือภาษากาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเป็นการช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจกันได้ดี การเข้าใจและการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ข้อสังเกตที่สำคัญคือการต้องเป็นอิสระในการสื่อสารและเปิดเผยความรู้สึก และใช้สื่อที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับสารสื่อสารเข้าใจมุมมองและตรรกศาสตร์ที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อสารออกไป ดังนั้นการทราบวัตถุประสงค์ของการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตทั้งบุคคลและองค์กร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ความหมายของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การสื่อสารหรือการสื่อความหมาย (Communication) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า (Communius) หมายถึง “ความเหมือนกัน” หรือ “ความร่วมกัน” เมื่อมีการสื่อสารจะมีการพยายามสร้าง ความเหมือนกันหรือร่วมกันให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร มีผู้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ หลากหลาย ดังนี้ ชแรมม์ (Schramm, 1973 : 3) ได้สรุปความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารเป็นความพยายามถ่ายทอดข้อมูล […]

หลักการสื่อสาร ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

หลักการสื่อสาร ในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีมีการสื่อสาร (Communication) เรียกว่าแทบจะตลอดเวลา การขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีการบริการจัดการการสื่อสารให้ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสื่อสารที่ดีจะช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และการสื่อสารที่แย่จะทำให้โอกาสกลายเป็นวิกฤต ดังตัวอย่างเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมา องค์ประกอบของการสื่อสาร เช่น บริษัทส่งอาหารสื่อสารถึงประเด็นของคนขับที่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง การสื่อสารของรัฐบาลกับประชาชนในการจัดการกับวิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นต้น ทุกวันนี้ เรามีปัญหากันมากขึ้นอาจจะมาจากเราสื่อสารกันมากเกินไป หรืออาจจะสื่อสารน้อยเกินไป หรือสิ่งที่เราสื่อสารนั้นไม่เหมาะสม ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ทันกับสถานการณ์ ดังที่เราคงเคยได้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างกับคำว่า “Right Way, Right Time, and Right Information” การสื่อสารที่ถูกต้อง ถูกเวลา และให้ข้อมูลที่เหมาะสม ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หลักการสื่อสาร หลักการสื่อสาร มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดี หรือกฎระเบียบมักมีข้อกำหนดเรื่องการสื่อสาร (Communication) เช่น ISO ได้มีข้อกำหนดให้องค์กรต้องกำหนดความจำเป็นของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการจัดการ (Management System) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้ สิ่งที่ต้องการสื่อสาร (What) เมื่อไรที่จะสื่อสาร (When) สื่อสารถึงใคร (With whom) วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ใครเป็นผู้สื่อสาร (Who) กระบวนการที่ใช้สื่อสารให้เกิดผล (How) […]

องค์ประกอบของการสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการสื่อสารที่มีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารเป็นไปอย่างชัดเจนและสามารถแลกเปลี่ยนความหมายได้ถูกต้อง ดังนั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารจำนวน 1,000 คำที่สำคัญ: ผู้ส่ง: บุคคลหรือกลุ่มคนที่ส่งข้อมูลหรือความคิดให้กับผู้รับในกระบวนการสื่อสาร ผู้รับ: บุคคลหรือกลุ่มคนที่รับข้อมูลหรือความคิดจากผู้ส่งในกระบวนการสื่อสาร หลักการสื่อสาร ข้อความ: ข้อมูลหรือความคิดที่จะถูกสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ อาจเป็นคำพูด ข้อความเขียน สัญญาณเสียง หรือสัญญาณทางอื่น สื่อ: ช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษาพูด หรือสื่อเห็น เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บันทึก: กระบวนการที่จดบันทึกข้อมูลที่ถูกสื่อสารไว้เพื่อให้สามารถติดตามหรือนำกลับมาใช้ในอนาคตได้ วัตถุประสงค์: จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการให้ความสนใจหรือก่อให้เกิดการกระตุ้นในกระบวนการสื่อสาร บริบท: เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่มีผลต่อการเข้าใจหรือการรับรู้ของข้อความในกระบวนการสื่อสาร การตอบสนอง: การตอบกลับหรือการส่งกลับข้อมูลจากผู้รับถึงผู้ส่ง ซึ่งช่วยให้การสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ บทความนี้ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารจำนวน 1,000 คำ หลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สร้างสรรค์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเข้าใจองค์ประกอบจะช่วยให้เราเสริมสร้างทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน องค์ประกอบของการสื่อสาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมิติ องค์ประกอบของการสื่อสาร และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการเข้าใจและการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน ดังนั้นเราจะส่องเหนี่ยวองค์ประกอบประจำกลุ่มต่อไปนี้: ภาษา: เป็นสื่อที่สำคัญที่สุดในการสื่อสาร ภาษาจะมีระบบของตัวสะกดและเสียงที่ใช้ในการสื่อสารความหมาย ทักษะการสื่อสาร อาทิ เสียงพูดและเสียงเขียน แต่ภาษาไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาพูดเท่านั้น […]

การสื่อสารที่ดี

การสื่อสารที่ดี ทักษะการสื่อสารเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำทุกคนจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กร โปรเจค หรือหัวหน้าชมรมหมากรุก เพื่อให้คนในทีมเข้าใจเป้าหมายและสามารถเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ความเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารล้วนๆ การสื่อสาร องค์ประกอบ ผู้นำคนนั้นจะแตกต่างจากผู้นำคนอื่นหรือไม่ หนึ่งในนั้นก็คือการดูว่าเขาคนนั้นมีทักษะการสื่อสารอย่างไร ทักษะการสื่อสารมีความสำคัญต่อการเป็นผู้นำอย่างไร การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดี ผู้นำที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีนั้นแน่นอนว่าเขาคือผู้นำที่ทุกคนต้องการ องค์กรใดที่ผู้นำมีทักษะในการสื่อสารที่ดีนั้นคุณสามารถรับรู้ได้ หากมีสิ่งเหล่านี้ คนในทีมรับรู้ถึงความคาดหวังและความต้องการอย่างชัดเจน: การที่ผู้นำมีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องความคาดหวังและความต้องการให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ หากทำได้ ก็จะทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำและจำเป็นจริงๆ คืออะไร คนในทีมจะไม่เกิดความสงสัย: การสื่อสารมีอะไรบ้าง เมื่อคนในทีมไม่ชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ แน่นอนว่าการเกิดความสับสนเป็นเรื่องปกติ ผู้นำที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีจะทำให้แน่ใจได้ว่า ทุกคนในทีมรู้บทบาทและความรับผิดชอบของตัวเอง สถานการณ์จะอยู่ในความสงบ ไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้น: ไม่มีใครชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ในที่ทำงาน (ยกเว้นว่าจะเป็นเรื่องโบนัส ขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง) เมื่อผู้นำมีทักษะในการสื่อสารที่ดี พวกเขาต้องแน่ใจว่าคนในทีมรับทราบกำหนดส่งงาน หรือสิ่งที่จะต้องเจอ ต้องทำในอนาคต นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนในทีมเข้าใจประเด็นสำคัญที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ดี 8 ทักษะการสื่อสารที่ผู้นำควรมี ความสามารถในการปรับสไตล์การสื่อสาร (Ability to Adapt Your Communication Style) ตามรายงานของ Economist Intelligence Unit การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ […]

การสื่อสารมีอะไรบ้าง

การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับ​ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่ ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน ความหมายของการสื่อสาร คำว่า การสื่อสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า การสื่อสาร องค์ประกอบ communis หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง […]

การสื่อสาร องค์ประกอบ

การสื่อสาร องค์ประกอบ การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผสู้่งสารไปยงั ผู้รับสาร โดยผ่านสื่อ ซึ่งการสื่อสารเป็นการสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดการอยู่ร่วมกนั ในสงัคม การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสาร องค์ประกอบ มี4 ประการ ได้แก่ การสื่อสาร องค์ประกอบ ผู้สงสาร(Communicator) หมายถึงผู้เริ่มต้น สร้างและส่งสารไปยังบุคคลอื่น สาร(Message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย และ แสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยจะเป็นสิ่งกระตุ้น เร้าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนอง ช่องทาง (Channel) หรือ สื่อ (Media) หมายถึง การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องอาศัยช่องทาง (ช่องทาง หมายถึง ทางที่ผสู้่งสารติดต่อกับผู้รับ สารได้ได้แก่ ตา หูจมูกลิ้น กายสัมผัส สื่อ การสื่อสารที่ดี หมายถึงอุปกรณ์มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ฯลฯ) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึงผู้ที่รับเรื่องราวที่ผู้ส่งสารดำเนินการจัดส่งสารมา ซึ่งผู้รับสารอาจจะเป็นเพียงคน ๆ เดียว หรือ หลายคนก็ได้โดยผู้รับจะต้องถอดความที่ผู้ส่งมาให้จากสื่อต่าง […]

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร ความหมาย: การสื่อสาร (communication) คือกระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งใจ (รู้ตัว) และไม่ตั้งใจ (ไม่รู้ตัว) และโดยที่แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (two-way Communication)การสื่อสารที่ดี  เช่น ครูในฐานะผู้ส่งสารพูดกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือกับทั้งห้อง เป็นการสื่อสารความคิดของครูแก่นักเรียน ขณะเดียวกันครูก็เป็นผู้รับสารที่นักเรียนส่งกลับมาในรูปของสีหน้า แววตา ท่าทาง หรือคำพูด ที่สะท้อนถึงความคิดและความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อครู ผู้สื่อสารที่ดีจึงต้องเป็นทั้งผู้ส่งสารที่ดี และผู้รับสารที่ดีในเวลาเดียวกัน – กระบวนการสื่อสาร: กระบวนการสื่อสารมีหลายรูปแบบ ที่ใช้บ่อยได้แก่การสื่อสารโดยใช้เสียง (Voice Communication) เช่น การพูด การร้องเพลง การอุทาน การพูด (Verbal Communication) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารโดยเสียง กระบวนการสื่อสารอีกแบบ ที่ใช้มากและสำคัญกว่าการใช้เสียงคือการสื่อสารด้วยภาษากาย (Physical or non-verbal Communication) เช่น การแสดงสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย การวางระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น วิธีการสื่อสารด้วยภาษากายเหล่านี้ สามารถสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในของผู้ส่งสารได้อย่างเที่ยงตรงกว่าการใช้คำพูด ในปัจจุบันมีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น […]

หลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

หลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง ภาษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษาที่เป็นถ้อยคำ เรียกว่า “ วัจนภาษา” เป็นภาษาที่ใช้คำพูดโดยใช้เสียงที่เป็นถ้อยคำสร้างความเข้าใจกัน นอกจากนั้นยังมีตัวหนังสือที่ใช้แทนคำพูดตามหลักภาษาอีกด้วย ภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำ เรียกว่า “ อวัจนภาษา” เป็นภาษาที่ใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากคำพูดและตัวหนังสือในการสื่อสาร เช่น การพยักหน้า การโค้งคำนับ การสบตา การแสดงออกบนใบหน้าที่แสดงออกถึงความเต็มใจและไม่เต็มใจ อวัจนภาษาจึงมีความสำคัญเพื่อให้วัจนภาษามีความชัดเจนสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากท่าทางแล้วยังมีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ อีกด้วย ความสำคัญของภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารมีอะไรบ้าง  มนุษย์ติดต่อกันได้  เข้าใจกันได้ก็ด้วยอาศัยภาษาเป็นเครื่องช่วยที่ดีที่สุด ภาษาเป็นสิ่งช่วยยึดให้มนุษย์มีความผูกพันต่อกัน เนื่องจากแต่ละภาษาต่างก็มีระเบียบแบบแผนของตน  ซึ่งเป็นที่ตกลงกันในแต่ละชาติแต่ละกลุ่มชน  การพูดภาษาเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน  มีความผูกพันต่อกันในฐานะที่เป็นชาติเดียวกัน ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์  และเป็นเครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรมส่วนอื่นๆของมนุษย์ด้วย  เราจึงสามารถศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนเอกลักษณ์ของชนชาติต่างๆได้จากศึกษาภาษาของชนชาตินั้นๆ ภาษาศาสตร์มีระบบกฎเกณฑ์ การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ผู้ใช้ภาษาต้องรักษากฎเกณฑ์ในภาษาไว้ด้วยอย่างไรก็ตาม  กฎเกณฑ์ในภาษานั้นไม่ตายตัวเหมือนกฎวิทยาศาสตร์  แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของภาษา  เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้น  จึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยตามความเห็นชอบของส่วนรวม ภาษาเป็นศิลปะ  มีความงดงามในกระบวนการใช้ภาษา  กระบวนการใช้ภาษานั้น มีระดับและลีลา  ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายด้าน  เช่น  บุคคล  […]

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมายของการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการ สื่อสาร หลักในการสื่อสาร วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร ปัจจัยที่ช่วยให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จ จุดประสงค์การเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร บอกความหมายของการสื่อสารได้ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร บรรยายความสำคัญของการสื่อสารได้ จำแนกองค์ประกอบและประเภทของการสื่อสารได้ ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ วิเคราะห์อุปสรรคและแก้ปัญหาในการสื่อสารได้ ความรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารมีอะไรบ้าง การสื่อสารทำให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น ความ รู้ เกี่ยว กับ การ สื่อสาร การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน ความหมายของการสื่อสาร คำว่า การสื่อสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า communis หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ […]